Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT


Các nghị quyết của Đảng đó xác định mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam là “Xây dựng được những con người thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chớ kiờn cường xây dựng và  bảo và vệ Tổ quốc…

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tích cực năng lực cá nhân, có tư duy khoa học sáng tạo, có tác phong công nghiệp, có sức khoẻ.

Trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 ban hành kèm theo quyết định số 2001/2010 QĐTTG ngày 28/12/2001 của thủ tướng Chính phủ cũng nêu ra: ” Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá, là yếu tố cơ bản để phỏt triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan