Giáo án- Đề cương Tiểu học

Giáo án dạy chính khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo, đề cương ôn tập học kì

KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh năm 2016

KẾ HOẠCH   Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,  Hồ Chí Minh  năm 2016

Dưới đây là các mẫu Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,  Hồ Chí Minh  năm 2016. Các mẫu dành cho các cấp Đảng Bộ Tỉnh, Thành, Quận, Huyện. Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đảng viên đều được sưu tầm, tổng hợp và gói lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các bản thu hoạch, báo cáo kết quả học tập tại website này

Game show PPT dạy học: Nghiên cứu thuật ngữ – từ vựng

Game show PPT dạy học: Nghiên cứu thuật ngữ – từ vựng

Là trò chơi được thiết kế bằng power point dành cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về từ vựng hoặc thuật ngữ, định nghĩa khoa học

Bạn có thể thay đổi nội dung câu hỏi phù hợp với bài dạy