Hỏi: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để đảng đưa ra quan điểm Đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam có vị trí chiến lược lâu dài


Hỏi: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để đảng đưa ra quan điểm Đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam có vị trí chiến lược lâu dài

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Theo Cương lĩnh, các dân tộc có quyền bình đẳng có nghĩa là: các dân tộc dù lớn hay nhỏ (kể cả bộ tộc và chủng tộc về số lượng người), không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp, đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau trong các sinh hoạt kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội; không một dân tộc nào được giữ đặc quyền đặc lợi và có quyền đi áp bức bóc lột dân tộc khác, thể hiện trong luật pháp mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Lênin triển khai nội dung bình đẳng ở hai cấp độ là bình đẳng giữa các quốc gia dân tộc và bình đẳng giữa các dân tộc-tộc người trong một quốc gia đa dân tộc.

+) Trong một quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân tộc phải được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó việc phấn đấu khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hoá do lịch sử để lại có ý nghĩa cơ bản;

+) Trên phạm vi giữa các quốc gia dân tộc, đấu tranh cho sự bình đẳng giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; gắn liền với cuộc đấu tranh xây dựng trật tự kinh tế thế giới mới; chống sự áp bức bóc lột của các nước tư bản phát triển đối với các nước chậm phát triển về kinh tế.

Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở để thực hiện quyền dân tộc tự quyết và xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

Như vậy, quyền bình đẳng các dân tộc là chỉ trạng thái ngang nhau, như nhau giưa các dân tộc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, không phân biệt dân tộc đa số, thiểu số, dân tộc có lịch sử lâu đời hay dân tộc vừa mới hình thành.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan