NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc nghiên cứu phương pháp lý luận dạy học môn Vật Lí


1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI.

Để đáp ứng được nhu cầu của học sinh cũng như của xã hội trong giảng dạy thì giáo viên phải có lý luận dạy học, đối tượng của lý luận dạy học là quá trình trí dục và dạy học (gọi tắt là quá trình dạy học) Trong lý luận dạy học có hai ngành chủ yếu: “Lý luận dạy học đại cương” Nghiên cứu quá trình dạy học, phát hiện ra những qui luật chung có tính khách quan để áp dụng những qui luật này trong thực tiển dạy học. Lý luận dạy học bộ môn lµ Nghiên cứu những biểu hiện cụ thể của cái chung vào bộ môn của mình. Đối tượng của lý luận dạy học vật lí, Lý luận dạy học vật lí là một môn khoa học giáo dục nghiên cứu lý thuyết và thực hành dạy học vật lí ở trường phổ thông nhằm đảm bảo cho việc dạy học đó đạt hiệu quả.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nghiên cứu được tiến hành trên thực nghiệm trên  lớp 7C của trường THCS tôi dạy. Lớp 7C là lớp thực nghiệm việc thực nghiệm thông qua các năm học 2010-2011 tới năm 2011-2012 và các năm tiếp theo. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp sử dụng kết quả của  năm trước và quá trình nghiên cứu. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn so với trước khi nghiên cứu. Điểm kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,5 còn của lớp đo năm trước  là 6,5. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p = 0,0042 < 0,06, có nghĩa là sự chênh lệch giữa điểm trung bình của  thực nghiệm và trước đó rất có ý nghĩa, sự chênh lệch đó là không phải ngẫu nhiên mà do kết quả tác động của giải pháp mới,tạo ra được hứng thú học tập của học sinh. Điều đó chứng tỏ việc nghiên cứu phương pháp lí luận làm nâng cao được kết quả học tập môn Vật lí.

2. GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI

2.1. Nội dung của môn ph­¬ng ph¸p lý luận dạy học vật lí bao gồm:

+Nhiệm vụ dạy học vật lí, phương pháp dạy học, tổ chức dạy học.

+Nội dung và phương pháp dạy học các đề tài riêng biệt của giáo trình vật lí.

+Phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm vật lí ở nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ của lý luận dạy học vật lí:

+Hoàn thiện các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để nâng cao hiệu quả của quá trình sư phạm.

+ Nâng cao trình độ khoa học của giáo trình vật lí phù hợp với những thành tựu của vật lí học hiện đại.

+ Bồi dưỡng đầu óc khoa học và phát triển tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan