Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính?


Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính?

Trả lời :-Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo thành hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới.

-Ưu điểm của sinh sản hữu tính : tạo ra cá thể mới rất đa dạng về đặc điểm di truyền. vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống biến đổi.

-Hạn chế : Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan