SKKN Đoàn đội: Xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ ở công đoàn cơ sở”.


Trong các nhà trường phổ thông, Công đoàn là một tổ chức chính trị xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng nhà trường. Công đoàn tập hợp cán bộ công chức trong đơn vị thành lực lượng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị có hiệu quả.Với chức năng của mình, Công đoàn có nhiệm vụ tổ chức cho đoàn viên tham gia các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên và cùng với chuyên môn tham gia công tác quản lý các hoạt động của đơn vị. Vì vậy, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường là rất lớn. Đặc biệt trong công tác xây dựng tập thể sư phạm thì vai trò của Công đoàn lại càng quan trọng hơn. Với tư cách là một là một tổ chức chính trị xã hội, hoạt động của công đoàn trở thành một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ của đơn vị nhà trường.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ là một tiêu chuẩn quan trọng trong các tiêu chuẩn của một tập thể sư phạm vững mạnh. Nó quyết định đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục cũng như hiệu quả của công tác quản lý nhà trường. Đúng như Bác Hồ đã nói:

           Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

              Thành công, thành công, đại thành công.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan