SKKN GDCD THPT: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD ở trường THPT


MỤC LỤC

Trang

I. MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………. 1

1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………………………………. 1

2. Mục đích của đề tài……………………………………………………………………………… 1

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/II. NỘI DUNG……………………………………………………………………………………….. 2

 

1. Thực trạng cuả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD THPT hiện nay…………………… 2

1.1. Thực trạng…………………………………………………………………………………………………………………. 2

1.2. Kết quả của thực trạng trên………………………………………………………………………………………….. 3

2. Giải pháp thực hiện………………………………………………………………………………………………………… 3

2.1. Thành lập đội tuyển…………………………………………………………………………………………………….. 3

2.1.1. Phát hiện, lựa chọn và tổ chức thành lập đội tuyển HSG môn GDCD…………………………… 3

2.1.2. Giúp đỡ, động viên, khuyến khích các em trong đội tuyển thường xuyên, kịp thời………….. 5

2.2. Xây dựng kế hoạch, sử dụng phương pháp bồi dưỡng đội tuyển một cách khoa học, đúng hướng và có hiệu quả………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.3. Rèn luyện kỹ năng tự học, đọc tài liệu, khai thác kiến thức………………………………………………. 8

2.4. Coi trọng khâu ra đề, đáp án và chấm chữa, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh…………. 9

2.4.1. Ra đề và đáp án……………………………………………………………………………… 9

2.4.2. Chấm, chữa, sửa lỗi và rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh………………… 12

2.5. Phân loại học sinh trong quá trình bồi dưỡng………………………………………….. 14

2.6. Tăng cường trao đổi, giao lưu, lắng nghe ý kiến phản hồi từ học sinh……………. 15

2.7. Yêu cầu cao và giao nhiệm vụ cho học sinh……………………………………………. 16

2.8. Tranh thủ sự đồng thuận của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường………………… 17

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHI…………………………………………………. 18

1. Kết quả đạt được…………………………………………………………………………………………………………… 18

2. Kết luận………………………………………………………………………………………………………………………… 20

3. Đề xuất, kiến nghị………………………………………………………………………………………………………….. 20

3.1. Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo…………………………………………………………………………………… 20

3.2. Đối với Sở Giáo dục và đào tạo…………………………………………………………………………………… 20

3.3. Đối với các trường THPT…………………………………………………………………………………………… 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan