SKKN Lịch sử THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7: Làm gì để phát huy tính tích cực của HS trong tiết dạy Sử 7 trường THCS?

Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 7:   Làm gì để phát huy tính tích cực của HS trong tiết dạy Sử 7 trường THCS?                 

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết chuyên đề Lịch sử 7                                          

Đề tài NCSKHSPUD Lịch sử 7, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Lịch sử lớp 7: Đề tài GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC

Đề tài NCSKHSPUD Lịch sử 7, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Lịch sử lớp 7: Đề tài  GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết chuyên đề Lịch sử 7

SKKN Lịch sử 9: Kinh nghiệm giảng dạy bài “bối cảnh trong nước và trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất” (lịch sử lớp 9)

Qua bài này, học sinh phải nắm được bối cảnh trong nước và trên thế giới của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Những tiền đề khách quan đó đã chi phối toàn bộ nội dung sự phát triển của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trước khi Đảng ra đời.

SKKN Lịch sử 9: Phương pháp ôn tập lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

Lịch sử có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dẫn tộc, tự hào với truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta, xác định nhiệm vụ hiện tại, có thái độ đúng với quy luật của tương lai nhất là đối với học sinh lớp 9 cuối cấp Trung học cơ sở.

SKKN Lịch sử 9: Giải pháp phục vụ cho việc sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học: ” bài 28 – Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài gòn ở miền Nam (1954-1965)” .

Về khoa học, nghiên cứu vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học“Bài 28 – Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)”

SKKN Lịch sử 9: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan tạo hình dạy lịch sử 9”

Để đáp ứng yêu cầu về nhận thức lý luận nắm vững nội dung khoa học các loại tài liệu trực quan, phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử, cần thiết phải có một chuyên khảo ngắn gọn, có chất lượng – vừa nâng trình độ về lịch sử và nghiệp vụ cho giáo viên mà lại thiết thực, cụ thể. Đã có một số bài viết, một số tài liệu cung cấp cho giáo viên và học sinh những hiểu biết cần thiết như vậy, song còn ít và chưa đủ, chưa có hệ thống.