SKKN thể dục THCS

SKKN Thể dục THCS: Tiếp tục Lựa chọn một số bài tập tối ưu nhất nhằm nâng cao thành tích môn Nhảy xa cho đối tượng học sinh khối 8

Đề tài nghiên cứu đươc tiến hành trên hai nhóm học sinh, tôi lấy bất kỳ 30 học sinh ở lớp 8A2 làm nhóm thực nghiệm và 30 học sinh  ở lớp 8A1 làm nhóm đối chứng với số lượng nam và nữ tương đương nhau. Giải pháp thực nghiệm trong phạm vi 6 tuần mỗi tuần 4 tiết ngoại khóa tại trường THCS

SKKN Thể dục THCS: Một số bài tập trong môn chạy ngắn để phát triển sức nhanh cho học sinh lớp 8

Thực trạng công tác giáo dục thể chất trong trường học các cấp phổ thông cho thấy, công tác huấn luyện và giảng dạy còn mang tính tự phát, chưa chú trọng áp dụng cơ sở lý luận khoa học TDTT. Công tác tập huấn, huấn luyện thi đấu thường diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ khi có giải và có lịch thi đấu mới tập trung để huấn luyện cho nên các em không phát huy được hết khả năng, năng lực của mình dẫn đến thành tích thể thao bị hạn chế.