Danh mục SKKn THPT

SKKN THPT, Danh mục SKKn THPT, Danh mục NCKHSPUD THPT

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần II

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC 12 – PHẦN II

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Hóa học THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Hóa học.

Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, quốc phòng THPT – Phần I

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG THPT –  PHẦN I

Thể loại: SKKN thể dục, quốc phòng THPT

Phạm vi: Lớp 10,11,12

Áp dụng: Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn thể dục, quốc phòng THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn thể dục, quốc phòng THPT

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần I

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC 12 – PHẦN I

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Hóa học THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Hóa học.

 

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm tin học THPT – Phần V

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm tin học THPT – Phần VI

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT