SKKN Ngữ văn THPT

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ¬ PHẠM ỨNG DỤNG NGỮ VĂN 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP VỚI TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” VÀ “AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG” THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ­ PHẠM ỨNG DỤNG NGỮ VĂN 12:     NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP VỚI TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” VÀ “AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG” THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT Phần 11

(Inluon.net)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT và các đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn THPT hoặc đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT(SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT (NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác MÔN Ngữ văn  THPT, Nghiên cứu tự học MÔN Ngữ văn  , Viết Tiểu luận MÔN Ngữ văn  (Tiểu luận MÔN Ngữ văn) hoặc tham khảo dạy và học tốt MÔN Ngữ văn  . …

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn 11 THPT inluon]: Đổi mới kiểm tra đánh giá môn ngữ văn 11

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn 11 THPT inluon]: Đổi mới kiểm tra đánh giá môn ngữ văn 11

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT(SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT (NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác MÔN Ngữ văn  THPT, Nghiên cứu tự học MÔN Ngữ văn  , Viết Tiểu luận MÔN Ngữ văn  (Tiểu luận MÔN Ngữ văn) hoặc tham khảo dạy và học tốt MÔN Ngữ văn  . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Inluon.net: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  in luôn, đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  in được luôn … )

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn THPT inluon: Thực hiện các thao tác cơ bản trong hoạt động đọc- hiểu của tiết đọc văn

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn THPT inluon]: Thực hiện các thao tác cơ bản trong hoạt động đọc- hiểu của tiết đọc văn

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT(SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT (NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác MÔN Ngữ văn  THPT, Nghiên cứu tự học MÔN Ngữ văn  , Viết Tiểu luận MÔN Ngữ văn  (Tiểu luận MÔN Ngữ văn) hoặc tham khảo dạy và học tốt MÔN Ngữ văn  . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Inluon.net: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  in luôn, đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  in được luôn … )

 

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn 11 THPT inluon: Đổi mới phương pháp dạy học trong các tiết học khái quát thời kì văn học và ôn tập- ngữ văn 11

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn 11 THPT inluon]: Đổi mới phương pháp dạy học trong các tiết học khái quát thời kì văn học và ôn tập- ngữ văn 11

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT(SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT (NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác MÔN Ngữ văn  THPT, Nghiên cứu tự học MÔN Ngữ văn  , Viết Tiểu luận MÔN Ngữ văn  (Tiểu luận MÔN Ngữ văn) hoặc tham khảo dạy và học tốt MÔN Ngữ văn  . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Inluon.net: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  in luôn, đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  in được luôn … )

Ngữ văn, SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM Ngữ văn, NCKHSPUD Ngữ văn 

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn THPT inluon]: Kinh nghiệm về việc : Bồi dưỡng qua Dự giờ

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn THPT inluon]: Kinh nghiệm về việc : Bồi dưỡng qua Dự giờ

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT(SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT (NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác MÔN Ngữ văn  THPT, Nghiên cứu tự học MÔN Ngữ văn  , Viết Tiểu luận MÔN Ngữ văn  (Tiểu luận MÔN Ngữ văn) hoặc tham khảo dạy và học tốt MÔN Ngữ văn  . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Inluon.net: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  in luôn, đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  in được luôn … )

 

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn THPT inluon]: Rèn kĩ năng tư duy hệ thống qua một số bài tiếng việt lớp 10 ứng dụng phương pháp graph cho học sinh

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM môn Ngữ văn THPT inluon]: Rèn kĩ năng tư duy hệ thống qua một số bài tiếng việt lớp 10 ứng dụng phương pháp graph cho học sinh

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm MÔN Ngữ văn  THPT(SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT (NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác MÔN Ngữ văn  THPT, Nghiên cứu tự học MÔN Ngữ văn  , Viết Tiểu luận MÔN Ngữ văn  (Tiểu luận MÔN Ngữ văn) hoặc tham khảo dạy và học tốt MÔN Ngữ văn  . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Inluon.net: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN Ngữ văn  in luôn, đề tài NCKHSPUD MÔN Ngữ văn  in được luôn … )

Ngữ văn, SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM Ngữ văn, NCKHSPUD Ngữ văn 

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Áp dụng phương pháp dạy học sử dụng tình huống có vấn đề trong hoạt động thảo nhóm khi giảng dạy phần văn học dân gian ở môn Ngữ Văn 10

Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy”  trong phần văn học dân gian. Kết quả cho thấy tác động đó có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh lớp thực nghiệm: kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 84,79; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 75,90.

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10:Kinh nghiệm về việc : Bồi dưỡng qua Dự giờ môn Văn

Thời đại chúng ta là thời đại nhảy vọt của khoa học : Như mọi người đều biết cứ năm mười năm lại trở lại hiện tượng một lần trong các lĩnh vực khoa học. Điều mà hôm nay ta cho là mới, là hiện đại thì ngày mai, ngày kia đã trở thành lạc hậu, trở thành quá khứ theo cái định nghĩa nào đó có vẻ nghịch lý về chân lý “Chân lý là gì? Phải chăng là sự thay thế sai lầm này bằng một sai lầm khác ít sai lầm hơn. Chân lý là một quá trình điều chỉnh liên tục.

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Giải pháp nâng cao tính chủ động sáng tạo của học sinh giỏi môn Ngữ Văn ở trường THPT

Tuy nhiên, THPT A  của chúng tôi vốn là trường ven đô. Từ lâu, trường đã được Sở Giáo Dục và Đào tạo A xếp vào bảng A ở các kì thi học sinh giỏi cấp thành phố cùng với nhiều trường lớn khác. Làm như thế nào để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường nói chung và học sinh giỏi môn văn nói riêng luôn là trăn trở của không ít các giáo viên có tâm huyết, yêu nghề. Tôi đã quyết tâm đi tìm “Giải pháp nâng cao tính chủ động sáng tạo của học sinh giỏi môn Ngữ Văn ở trường THPT” để đáp ứng nhiệm vụ được Ban Giám Hiệu phân công.

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Áp dụng kỹ thuật khăn phủ bàn vào bài dạy Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dạy học ngữ văn là hoạt động sáng tạo của  giáo viên và học sinh với định hướng tích hợp ba phân môn: Đọc văn, làm văn và Tiếng Việt. Bài dạy không còn là những đề cương để giáo viên thuyết  giảng đơn thuần mà là một quy trình hoạt động của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Vì vậy nội dung của một giáo án không chỉ có phần nội dung thông tin mà quan trọng hơn là những hoạt động của học sinh để chiếm lĩnh các thông tin đó.

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Tạo hứng thú cho học sinh học tập Truyện Kiều ở trường THPT

Giảng văn từ lâu đã được xem là công việc vô cùng quan trọng trong giảng dạy văn chương. Vì cùng với việc gìn giữ nền văn hoá của dân tộc cùng với việc giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, giảng văn còn là môn học của ngành khoa học nhân văn. “Văn học là nhân học” cho nên những tác phẩm được chọn dạy và học là những tác phẩm mẫu mực.