Tag Archives: danh mục NCKHSPUD

Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THPT : Công tác chủ nhiệm nhằm giảm thiểu số lượng học sinh vắng và bỏ học ở trường THPT

Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THPT      : CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NHẰM GIẢM THIỂU SỐ LƯỢNG HỌC SINH VẮNG VÀ BỎ HỌC Ở TRƯỜNG THPT

(Tài liệu gồm 13 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THPT tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp