Tag Archives: Danh mực SKKN

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần II

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC 12 – PHẦN II

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Hóa học THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Hóa học.

Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, quốc phòng THPT – Phần I

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG THPT –  PHẦN I

Thể loại: SKKN thể dục, quốc phòng THPT

Phạm vi: Lớp 10,11,12

Áp dụng: Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn thể dục, quốc phòng THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn thể dục, quốc phòng THPT