Tag Archives: SKKN Sinh học 10

SKKN Sinh học 10: Rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách tổ chức cho học sinh viết tiểu luận trong dạy học phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở lớp 10 chuyên sinh

Học là một quá trình bí ẩn cho đến nay vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Quá trình đó diễn ra bên trong đầu óc người học, ta không quan sát được, nên nó được coi là một hộp đen. Tuy nhiên sản phẩm của quá trình này là kiến thức, là kĩ năng hay thái độ tức là khả năng giải thích, là sự biết làm hay biết tồn tại,, tức là một hành vi ứng xử có thể quan sát được. Như vậy học là một quá trình khó thông hiểu nhưng kết quả của quá trình lại dễ nhận biết và định lượng. Có những cách tiếp cận và quan niệm sau đây về học:

SKKN Sinh học 10: “Phân tích nội dung – thiết kế bài giảng nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp” – sinh học 10 cơ bản.

Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo trong đó có sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy học, đó là định hướng chung không chỉ ở riêng nước ta mà là vấn đề đang được quan tâm ở mọi quốc gia trên thế giới trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực con người, phục vụ các mục tiêu Kinh tế – Xã hội.

SKKN Sinh học 10: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy thực hành “quan sát một số vi sinh vật” sinh học 10 – ban cơ bản ở trường thpt

Qua thực tế giảng dạy bài thực hành “Quan sát một số vi sinh vật” và trên cơ sở sinh học vi sinh vật, tôi thấy một vấn đề bất cập như sau: Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực, một số là tập hợp đơn bào. Với khái niệm trên thì vi sinh vật gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau, chúng gồm: