Tiểu luận Trung cấp chính trị: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


Tiểu luận Trung cấp chính trị: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Tiểu luận Trung cấp chính trị: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Thực hiện đề tài “Đường lối  xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội” em hướng đến giải quyết những vấn đề sau:

–  Quá trình nhận thức và chủ trương xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam qua từng thời kỳ.

–  Làm rõ vấn đề văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc ở Việt Nam.

– Những mặt tích cực và hạn chế trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập ở nước ta.

– Thành quả việc vận dụng  quá trình đổi mới và phát triển của nước ta vào nền văn hóa.

– Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp phân tích – tổng hợp: để rút ra những vấn đề liên quan đến đề tài. 

– Phương pháp quy nạp – diễn dịch.

– Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các tư liệu trên Internet.

  1. Đóng góp:

– Trình bày hệ thống cơ sở quá trình nhận thức và chủ trương xây dựng, phát triển nền văn hóa của nước ta thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ đổi mới.

– Đánh giá được quá trình thực hiện đường lối đổi mới.

  1. Bố cục:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và mục lục thì bài Tiểu luận gồm hai chương:

Chương I: Quá trình nhận thức và chủ trương xây dựng, phát triển nền văn hóa.

Chương II: Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan