Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)


Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng và hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Tổ chức cơ sở đảng là nơi trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng góp phần quan trọng vào sự vững mạnh của toàn Đảng. Vì vậy việc chăm lo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là vấn đề quan trọng và bức thiết hiện nay.

 Đại hội VIII của Đảng đã khẳng định: “Trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm;xây dựng Đảng là then chốt”. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đảng ta tiếp tục khẳng định “ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt”. Chúng ta xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc trong một bối cảnh rất phức tạp. Cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trên phạm vi thế giới đang tiếp tục diễn ra sâu sắc. Cuộc cách mạng khoa học- công nghệ phát triển với tốc độ thần kì. Toàn cầu hoá và kinh tế tri thức là xu thế khách quan đang lôi cuốn nhiều nước tham gia. Đất nước phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Đại hội VIII của Đảng đã khẳng định nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kì quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kì mới đẩy mạnh công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để làm được những công việc to lớn đó, đòi hỏi Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về mọi mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực quản lí, điều hành cùa Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ta đứng trước nhiều vấn đề mới, phải xử lí nhiều việc hết sức phức tạp. Trong khi đó, trình độ nhận thức của một số đảng viên  còn hạn chế, không ít vấn đề lí luận và thực tiễn chưa tổng kết đựơc hoặc chưa đủ sáng tỏ. Các thế lực thù địch thì đang tìm đủ mọi cách để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan