Hỗ trợ kiến thức

Hỏi đáp sinh học 10: Nêu khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật. Trình bày sự sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy liên tục. và môi trường nuôi cấy không liên tục và ứng dụng của nó.

Hỏi đáp sinh học 10: Nêu khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật. Trình bày sự sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy liên tục. và môi trường nuôi cấy không liên tục và ứng dụng của nó.