Trắc nghiệm Sinh học 11 số 02 – HKII – 10 câu


Trắc nghiệm Sinh học 11 số 02 – HKII – 10 câu

10 câu, Mỗi câu đúng  được 01 điểmTrắc nghiệm Sinh học 11 số 02 – HKII – 10 câu

1. Hình thức sinh sản vô tính nào của động vật sinh ra nhiều cá thể nhất từ một cá thể ?

 
 
 
 

2. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

 
 
 
 

3. Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật ?

 
 
 
 

4. Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên các hình thức phân bào nào ?

 
 
 
 

5. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào ?

 
 
 
 

6. Hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là

 
 
 
 

7. Ý nào không đúng khi nói về hạt ?

 
 
 
 

8. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào ?

 
 
 
 

9. Ý nào không đúng khi nói về quả ?

 
 
 
 

10. Đặc điểm nào không phải ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan