Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Vi sinh vật – số 02, 10 câu


Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – Vi sinh vật – số 01, 10 câu

Mỗi câu đúng 1 điểm, sai 0 điểm.

Dành cho ôn tập Sinh học, phần Vi sinh vật

Xem phần 1 tại đây1. Nhóm nào sau đây chưa có cấu tạo tế bào?

 
 
 
 

2. Khi nuôi cấy vi sinh vật người ta không bổ sung chất dinh dưỡng một cách thường xuyên vào trong môi trường nuôi cấy .Cho biết đó là hình thức nuôi cấy nào sau đây?

 
 
 
 

3. Cấu tạo của vi rút gồm các thành phần chính là

 
 
 
 

4. Ban đầu có một vi khuẩn sau một thời gian thì thu được 64 vi khuẩn. Vậy quần thể vi khuẩn này đã trải qua số thế hệ là

 
 
 
 

5. Virut trần là nhóm virut

 
 
 
 

6. Trong điều kiện nuôi cấy thích hợp, vi khuẩn Ecôli cứ 20 phút phân đôi một lần. Sau 3 giờ sẽ thu được số lượng tế bào vi kuẩn là bao nhiêu?

 
 
 
 

7. Phân tử glucô là

 
 
 
 

8. Khi phân tử prôtêin bị phân giải sẽ tạo thành

 
 
 
 

9. Quá tình phân giải các chất thường đi đôi với

 
 
 
 

10. Bản chất của quá trình làm sữa chua là quá trình nuôi cấy

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan