TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ – CAO CẤP CHÍNH TRỊ (Phần 11)


TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ – CAO CẤP CHÍNH TRỊ (Phần 11)

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận QLNN, Viết tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên, Viết SKKN cấp ngành(Tailieusupham.com)STT TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ – CAO CẤP CHÍNH TRỊ  Số trang Tải về
31 Tiểu luận Trung cấp chính trị: Đề tài-CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHƯC CƠ SỞ ĐẢNG  XXXÁp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận QLNN, Viết tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên, Viết SKKN cấp ngành(Tailieusupham.com)

39

Tải về

32 Tiểu luận Trung cấp chính trị:  Đề tài-NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS XXX, HUYỆN XXX, TỈNH XXX TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận QLNN, Viết tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên, Viết SKKN cấp ngành(Tailieusupham.com)

52

Tải về

33 Tiểu luận Trung cấp chính trị:  Đề tài-NÂNG  CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ XXX ….. – XXXÁp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận QLNN, Viết tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên, Viết SKKN cấp ngành(Tailieusupham.com)

33

Tải về

34 Tiểu luận Trung cấp chính trị:  Đề tài-GIẢI PHÁP THEN CHỐT CỦA CHI ỦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG XXXXXÁp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận QLNN, Viết tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên, Viết SKKN cấp ngành(Tailieusupham.com)

25

Tải về

35 Tiểu luận Trung cấp chính trị:  Đề tài-CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Ở ĐẢNG BỘ XÃ XXX – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPÁp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, Viết Tiểu luận QLNN, Viết tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên, Viết SKKN cấp ngành(Tailieusupham.com)

30

Tải về


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan