Upload File trong PHP


Một PHP script có thể sử dụng với một HTML form cho phép người dùng upload file lên Server. Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau đó được di chuyển tới một đích bởi một PHP script.Thông tin trong trang phpinfo.php mô tả thư mục tạm thời mà được sử dụng cho các file được upload ở dạng upload_tmp_dir và kích thước giới hạn của các file có thể được upload được bắt đầu ở dạngupload_max_filesize. Các tham số này được thiết lập trong file cấu hìnhphp.ini.

Tiến trình upload một file theo các bước sau:

 • Người dùng mở trang chứa một HTML form là một text file, một nút browse và một nút submit.
 • Người dùng nhấn nút browse và chọn một file để upload từ máy local.
 • Đường dẫn đầy đủ đến file được chọn sẽ xuất hiện trong trường văn bản, sau đó người dùng nhấn nút Submit.
 • File được chọn được gửi đến thư mục tạm thời trên Server.
 • PHP script, mà được xác định như một Form Handler trong thuộc tính action của form, sẽ kiểm tra xem file đã đến chưa và sau đó sao chép file này sang thư mục mong muốn.
 • PHP script xác nhận thành công tới người dùng.

Thông thường khi ghi các file, nó là cần thiết cho cả thư mục tạm thời và thư mục đích để có quyền truy cập được thiết lập là cho phép ghi. Nếu một trong 2 được thiết lập là read-only, thì tiến trình sẽ thất bại.

Một file được upload lên có thể là text file hoặc image file hoặc bất cứ tài liệu nào.

Tạo upload form trong PHP

Dưới đây là HTML code tạo một uploader form. Form này có thuộc tính method được thiết lập là post và thuộc tính enctype thiết lập làmultipart/form-data

<?php
  if(isset($_FILES['image'])){
   $errors= array();
   $file_name = $_FILES['image']['name'];
   $file_size =$_FILES['image']['size'];
   $file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];
   $file_type=$_FILES['image']['type'];
   $file_ext=strtolower(end(explode('.',$_FILES['image']['name'])));
   
   $expensions= array("jpeg","jpg","png");if(in_array($file_ext,$expensions)===false){
     $errors[]="extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.";}if($file_size >2097152){
     $errors[]='File size must be excately 2 MB';}if(empty($errors)==true){
     move_uploaded_file($file_tmp,"images/".$file_name);
     echo "Success";}else{
     print_r($errors);}}?><html><body><formaction=""method="POST"enctype="multipart/form-data"><inputtype="file"name="image"/><inputtype="submit"/></form></body></html>

Nó sẽ cho kết quả:

Tạo upload script trong PHP

Có một biến PHP toàn cục là $_FILES. Biến này là một mảng mảng liên hợp và giữ tất cả thông tin liên quan đến file được tải lên. Vì vậy, nếu giá trị gán cho thuộc tính name của input trong form upload là file, khi đó PHP có thể tạo 5 biến sau:

 • $_FILES[‘file’][‘tmp_name’] − File đã upload trong thư mục tạm thời trên Web Server.
 • $_FILES[‘file’][‘name’] − Tên thực sự của file đã upload.
 • $_FILES[‘file’][‘size’] − Kích thước tính theo byte của file đã upload.
 • $_FILES[‘file’][‘type’] − Kiểu MIME của file đã upload.
 • $_FILES[‘file’][‘error’] − Mã hóa lỗi liên quan đến file tải lên này.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ cho phép tải các hình ảnh và trả về kết quả ở dạng thông tin file đã được tải lên.

<?php
  if(isset($_FILES['image'])){
   $errors= array();
   $file_name = $_FILES['image']['name'];
   $file_size =$_FILES['image']['size'];
   $file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];
   $file_type=$_FILES['image']['type'];
   $file_ext=strtolower(end(explode('.',$_FILES['image']['name'])));
   
   $expensions= array("jpeg","jpg","png");if(in_array($file_ext,$expensions)===false){
     $errors[]="extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.";}if($file_size >2097152){
     $errors[]='File size must be excately 2 MB';}if(empty($errors)==true){
     move_uploaded_file($file_tmp,"images/".$file_name);
     echo "Success";}else{
     print_r($errors);}}?><html><body><formaction=""method="POST"enctype="multipart/form-data"><inputtype="file"name="image"/><inputtype="submit"/><ul><li>Sent file: <?php echo $_FILES['image']['name'];?><li>File size: <?php echo $_FILES['image']['size'];?><li>File type: <?php echo $_FILES['image']['type']?></ul></form></body></html>

Nó sẽ cho kết quả:

Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan